Asset Publisher Asset Publisher

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DRÓG LEŚNYCH UDOSTĘPNIONYCH DO RUCHU PUBLICZNEGO

Regulamin korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego
dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów
na terenie Nadleśnictwa Brzózka


§ 1


Regulamin określa zasady korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu
publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie
Nadleśnictwa Brzózka na podstawie Zarządzenia nr 22/2021 Nadleśniczego
Nadleśnictwa Brzózka z dnia 20.07.2021 r.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 ze
zm., zwana dalej ustawą o lasach;
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740
ze zm.
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 450 ze zm., zwana dalej Prawo o ruchu drogowym;
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470
ze zm.
5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
(t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2310), zwane dalej rozporządzeniem Ministrów w sprawie
znaków.
6. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, (t.j. Dz. U. z 2019
poz. 2311, zwane dalej rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych dla
znaków);
7. Zarządzenie nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
28.05.2021r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych,
a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi,
zaprzęgowymi i motorowerami (zn. ZI.771.44.2021).


§ 2


Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzózka jest
zarządcą dróg leśnych usytuowanych na gruntach Skarbu Państwa zarządzanych
przez Nadleśnictwo, położonych w jego zasięgu administracyjnym.


§ 3


Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) Zarządca drogi – Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzózka,
b) użytkownik – osoba korzystająca z leśnych dróg udostępnionych do ruchu
publicznego,
c) pojazd – samochód, pojazd zaprzęgowy, motocykl bądź inny środek
transportu poruszający się po leśnych drogach udostępnionych.


§ 4


1. Korzystanie z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego odbywa się
na podstawie niniejszego regulaminu, Prawa o ruchu drogowym, poleceń
pracowników Zarządcy drogi lub osób upoważnionych na mocy tej ustawy
do kierowania ruchem1.
2. Poprzez wjazd na drogi leśne udostępnione do ruchu publicznego użytkownik
wyraża zgodę i zobowiązuje się do przestrzegania ustanowionych przez
Zarządcę drogi warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie.
3. Zamieszczenie adresu strony internetowej oraz kodu QR na tablicy
informacyjnej TL-2 jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli
Zarządcy drogi, o którym mowa w art. 60 i 61 Kodeksu cywilnego.


§ 5


Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzózka ustala następujące zasady korzystania
z udostępnionych do ruchu publicznego dróg leśnych:
1. Drogi leśne udostępnione do ruchu publicznego zostaną oznakowane2:
a. drogowskazem, przez który rozumie się zastosowanie oznakowania
zgodnego z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych dla
znaków3 albo tablic kierunkowych, o których mowa w rozdziale 7.5.
Księgi identyfikacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe.
b. tablicą informacyjną TL-2, zgodną ze wzorem przedstawionym
w rozdziale 7.8. Księgi identyfikacji wizualnej PGL LP Oznakowanie dróg
leśnych udostępnionych do ruchu publicznego.
c. znakiem D-52 (początek strefy ruchu) łącznie z B-33 (ograniczenie
prędkości).
d. znakiem D-53 (koniec strefy ruchu).
2. Na drogach leśnych obowiązuje zakaz:
a. zatrzymywania i postoju pojazdów – z wyłączeniem miejsc do tego
przeznaczonych i oznakowanych znakiem D-18 (parking),
b. zaśmiecania terenu,
c. zjazdu z drogi na obszary leśne i drogi leśne nieudostępnione do ruchu
publicznego,
d. wyprzedzania,
e. używania sygnałów dźwiękowych,
f. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną
pojazdu,
g. niszczenia mienia zarządcy drogi.
3. Zakaz zatrzymywania się nie dotyczy osób wymienionych w § 29 ust. 3 ustawy
o lasach, prowadzących czynności służbowe i gospodarcze (w tym czynności
związanych z obsługą techniczną pojazdu np. obsługi maszyn, urządzeń
i środków transportowych podmiotów wykonujących zlecone prace), pod
1 Art. 6 ust. 1. Prawa o ruchu drogowym oraz rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych
i administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (t.j. Dz. U. z 2016, poz.
143)
2 Jeśli nie wskazano inaczej znaki i ich symbole, o których mowa w niniejszym regulaminie są
tożsame ze znakami opisanymi w § 2 ust. 8 rozporządzenia Ministrów w sprawie znaków
3 Rozdział 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla znaków.
warunkiem pozostawienia pojazdu w sposób nieograniczający możliwości
poruszania się innym użytkownikom.
4. W odniesieniu do dróg krzyżujących się kierujący pojazdem, jest obowiązany
zachować szczególną ostrożność, w miejscach tych obowiązują zasady
kolejności przejazdu jak na skrzyżowaniu równorzędnym, o ile zastosowane
znaki drogowe nie wskazują inaczej.
5. Wszystkich użytkowników dróg udostępnionych obowiązuje zasada
ograniczonego zaufania (art. 4 Prawo o ruchu drogowym – „Uczestnik ruchu i
inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy
tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności
wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania”).


§ 6


Podczas korzystania z udostępnionych dróg leśnych należy zachować szczególną
ostrożność. Na drodze leśnej udostępnionej do ruchu publicznego mogą wystąpić
różne zagrożenia i utrudnienia w szczególności: zawężenia jedni, niebezpieczne
zakręty, spadki terenu przekraczające dopuszczalne normy, wyboje i nierówności
nawierzchni, okresowe oblodzenia, zwierzyna leśna, ruch pojazdów
specjalistycznych, inne utrudnienia i ograniczenia.


§ 7


1. Możliwe jest czasowe udostępnienie drogi do ruchu publicznego w wymiarze
godzinowym (np. w godz. 600 do 1600) lub wskazanym czasie, wyznaczonym
dniami (np. od pn. do pt.) lub miesiącami (np. od 1 czerwca do 30 września).
Zakres czasowego udostępnienia drogi jest szczegółowo opisany
w zarządzeniu udostępniającym drogi leśne do ruchu publicznego.
2. Drogi leśne udostępnione mogą być krótkotrwale wyłączane z ruchu
publicznego.
W okresie krótkotrwałego wyłączenia z udostępnienia drogi leśnej na
oznakowaniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszego regulaminu, zostaną
naniesione dwa krzyżujące się pasy barwy pomarańczowej lub nastąpi ich
zasłonięcie.


§ 8


1. W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym, w sposób
utrudniający ruch albo w inny sposób zagrażający bezpieczeństwu może on
zostać usunięty na zlecenie Zarządcy drogi.
2. Zarządca drogi uprawniony będzie do wezwania straży gminnej lub policji
w celu odholowania pojazdu użytkownika na parking strzeżony.
3. Odholowany pojazd może być wydany po uiszczeniu, przez właściciela lub
osobę władającą pojazdem, opłaty za odholowanie oraz opłaty za
przechowanie pojazdu na parkingu strzeżonym (jeśli takowe zaistnieje),
dokonanych na podstawie faktur wystawionych przez podmioty wykonujące
stosowne usługi (lub faktury Zarządcy drogi).
4. W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym lecz w sposób
nieutrudniający ruchu innym pojazdom, może on zostać unieruchomiony przez
zastosowanie urządzenia do blokowania kół.


§ 9


1. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone użytkownikowi
szkody przez osoby trzecie.
2. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej
oraz skutki nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.


§ 10


1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy
drogi, bądź innym użytkownikom w związku z niezastosowaniem się do
niniejszego regulaminu.
2. W przypadku zdarzenia na terenie dróg leśnych lub miejsc postojowych, które
skutkowałoby jakąkolwiek odpowiedzialnością użytkownika z tego tytułu,
zobowiązany jest on przed opuszczeniem drogi leśnej lub miejsca postojowego
do niezwłocznego poinformowania Zarządcy drogi o tym fakcie i złożenia
w formie pisemnej stosownego oświadczenia.


§ 11


Bez zgody Zarządcy drogi wjazd pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
na udostępnione drogi leśne jest zabroniony.


§ 12


W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie dróg leśnych
obowiązują zasady określone w Prawie o ruchu drogowym.


§ 13


Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.07.2021 r. na podstawie zarządzenia nr
22/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzózka z dnia 20.07.2021 r.