Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Brzózka zarządza ponad 24 tys. ha lasów. Jest to teren bardzo ciekawy przyrodniczo i charakteryzuje się znaczną lesistością, sięgającą 54,36%.

Obszar Nadleśnictwa Brzózka charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu i wyróżnia ciekawymi formami jego ukształtowania. 
 
Lasy Nadleśnictwa Brzózka położone są w III Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej, Dzielnicy 6 Pojezierza Lubuskiego, Mezoregion Ziemi Lubuskiej (III. 6.a).
 
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa wynosi ponad 43 tys. ha i charakteryzuje się znaczną lesistością, przekraczającą  54 %. 
 
Drzewostany Nadleśnictwa tworzy 14 gatunków drzew.
 
W Nadleśnictwie Brzózka dominują tereny równe. Są to równiny rzeczne plejstoceńskie i holoceńskie, równiny sandrowe, zdenudowane płaskie lub lekko faliste moreny denne oraz torfowiska i obszary bagienne. 
Tereny faliste występują na wszystkich obrębach, przy czym najmniejszy udział mają w obrębie Brzózka. Powiązane są z pogórkami morenowymi i kemowymi oraz z krawędziami sandrowymi. Do terenów tych należą też nieliczne tu śródlądowe wydmy. 
Tereny pagórkowate znajdują się głównie w zachodniej części obrębu Bobrowice. Są to krawędzie przy Obniżeniu Nowosolskim biegnące wzdłuż doliny Lubszy oraz dolin Bobru i Odry. Forma ta najwyraźniejsza jest od granic zachodniej i północnej obrębu Pław. Tereny te związane są także z morenami czołowymi i wyciśnięciami starszych utworów geologicznych tworzących pola pagórów poprzecinanych dolinkami (Wełmice, Kałek) lub z ostrymi krawędziami sandrowymi schodzącymi do dolin rzek. Krawędzie te dodatkowo są urzeźbione przez działalność erozyjną.
 
Na terenie Nadleśnictwa wyodrębniono 18 typów gleb. Wśród nich zdecydowaną większość stanowią gleby bielicoziemne: rdzawe i bielicowe, których udział wynosi 80,6 %. Spośród nich gleby rdzawe występują na prawie 73,5 % powierzchni leśnej. Stanowią tym samym zdecydowanie najważniejszy typ gleb w Nadleśnictwie.
 
Przeważające na terenie Nadleśnictwa siedliska borowe z wyraźną dominacją sosny wykazują na stosunkowo niewielką różnorodność szaty roślinnej. Nie oznacza to jednak, że są przez to mniej ciekawe. 
Z żyznymi glebami natomiast wiążą się siedliska lasowe o bogatej szacie roślinnej zajmujące ok 2 % powierzchni lasów w Nadleśnictwie Brzózka.
 
Oprócz drzew na szatę roślinną ekosystemu leśnego składają się także krzewy i rośliny runa. Na terenie Nadleśnictwa Brzózka występują ich gatunki objęte ochroną częściową, m.in. bagno zwyczajne, barwinek pospolity, kalina koralowa, konwalia majowa, kopytnik pospolity, bluszcz pospolity, płucnica islandzka czy bielistka sina, oraz ścisłą, jak np. chrobotek,  paprotka zwyczajna, długosz królewski, widłaki: goździsty, cyprysowaty, spłaszczony i jałowcowaty, rosiczka okrągłolistna, grążel żółty czy listera jajowata.  Chronione są także pomniki przyrody, stanowiące najokazalsze drzewa terenu Nadleśnictwa.
 
Świat zwierzęcy na terenach Nadleśnictwa jest równie bogaty jak roślinny. Występujące tu chronione gatunki ssaków m. in. bóbr europejski, wydra, zębiełek karliczek czy rzęsorek rzeczek. Chronione bezkręgowce reprezentowane są przez jelonka rogacza, tygrzyka paskowanego czy szczeżuje pospolitą, zaś z gromady płazów na szczególną uwagę zasługują kumak nizinny, traszka zwyczajna czy grzebiuszka ziemna. Poza tym na terenie Nadleśnictwa występuje wiele innych gatunków zwierząt z różnych gromad.