Projekty i fundusze Projekty i fundusze

Powrót

Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych

Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych

Nadleśnictwo Brzózka wzięło udział w projekcie „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko".

Podjęte działania polegające na wybudowaniu dwóch grobli i zastawki piętrzącej w Leśnictwie Bronków dotyczyły uwodnienia rozległego nieużytku (ponad 10 ha) i miały na celu retencjonowanie wody na gruntach o obniżonym poziomie wód gruntowych, w obrębie nieużytku powstałego na dawnych terenach zabagnionych.
Natomiast w leśnictwie Lubiatów wybudowanie trzech grobli ziemnych i jednej zastawki piętrzącej pozwoliło na utworzenie zbiornika retencyjnego na istniejącym cieku wodnym, który ma formę płytkiego rozlewiska o wysokości piętrzenia poniżej 1,0 m, o powierzchni około 1,2 ha.
Lokalizacja zadań miała wpłynąć na:
  1. Poprawę stosunków wodnych nadleśnictwa poprzez zwiększone retencjonowanie zasobów wodnych.
  2. Spowolnienie odpływu wód opadowych.
  3. Wzbogacenie lokalnego środowiska przez stworzenie warunków do gniazdowania ptaków błotnych.
  4. Wzbogacenie lokalnego środowiska o wodopój dla bytującej na tym terenie zwierzyny.

Realizacja zadań przyniosła wymierne korzyści w postaci zwiększenia zasobności w wodę siedlisk leśnych, a także odtworzenia zdegradowanych ekosystemów wodno-błotnych.