Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega ono Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, prowadzącej nadzór i koordynującej działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

 
Nadleśniczy jest pracownikiem administracji leśnej jednoosobowo kierującym nadleśnictwem, ponoszącym za nie odpowiedzialność i reprezentującym je na zewnątrz.
 
Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych oraz nadzoruje działalność szkółki leśnej.
 
Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania, urządzania i użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, administrowaniem portalem leśno-drzewnym oraz portalem e-drewno jak również prowadzeniem wszystkich spraw związanych z podatkami lokalnymi (rolnym i leśnym). Dział ten obsługuje również sprawy związane ze stanem posiadania, w tym najmem i dzierżawą, ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, realizacją zadań programów edukacyjnych związanych z wiedzą przyrodniczo-leśną we współpracy z mediami, szkołami i samorządami terytorialnymi.
 
Leśnictwa stanowią podstawową jednostkę terenową w nadleśnictwie, w której w  bezpośredni sposób prowadzi się gospodarkę leśną. Leśnictwem kieruje leśniczy.
 
Szkółka leśna jest wyodrębnionym działem o charakterze gospodarstwa, przeznaczonym do produkcji materiału sadzeniowego na potrzeby własne i do sprzedaży. Szkółką Leśną kieruje Specjalista Służby Leśnej ds. szkółkarstwa i nasiennictwa, do którego zadań należy nadzorowanie prac zleconych dotyczących zbioru nasion i owoców oraz całości produkcji materiału sadzeniowego.
 
Dział finansowo-księgowy prowadzi sprawy księgowe, finansowe, dotyczące planowania finansowo-ekonomicznego, analiz oraz sprawozdawczości finansowej, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną nad dokumentami finansowo-księgowymi.  Działem kieruje Główny Księgowy.
 
Dział administracyjno-gospodarczy obsługuje całokształt spraw związanych z administracją nadleśnictwa i jego nieruchomości, sporządzaniem i realizacją planów budowy, zakupami środków trwałych oraz planowaniem remontów infrastruktury. Na czele działu stoi Sekretarz.
 
Posterunek Straży Leśnej zajmuje się w szczególności analizą stanu zagrożenia szkodnictwem leśnym, zapobieganiem mu, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń tego typu oraz związaną z tym sprawozdawczością. Do obowiązków Posterunku należy również prowadzenie magazynu broni. Posterunkiem kieruje komendant.
 
Inżynier nadzoru wykonuje w nadleśnictwie czynności kontrolne w zakresie ustalonym przez Nadleśniczego. W sprawach dotyczących planowania gospodarczego, koordynacji i realizacji prac gospodarczych w Nadleśnictwie współpracuje on z Zastępcą Nadleśniczego. Podejmowane przez niego czynności polegają na systematycznej obserwacji stanu lasu i innego mienia stanowiącego własność nadleśnictwa w celu ochrony mienia oraz lasów przed szkodnictwem. Ważnym zadaniem Inżyniera nadzoru jest podejmowanie i realizacja działań z zakresu prewencji i edukacji, mogących przyczynić się do ograniczenia skali szkodnictwa.
 
Specjalista ds. Pracowniczych prowadzi całokształt spraw pracowników PGL LP w rozumieniu Kodeksu pracy i PUZP oraz ogólne sprawy organizacyjno-prawne dotyczące działania nadleśnictwa. W szczególności zobowiązany jest on do prowadzenia ewidencji osobowej związanej z obsługą kadrową oraz sprawami socjalnymi.