Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się, zróżnicowany krajobraz, wartościowe ze względów turystycznych i wypoczynkowych oraz pełnienie funkcji korytarzy ekologicznych.

Obszary Natura 2000

Sieć Natura 2000 jest sposobem wypełnienia przez Unię Europejską zobowiązań nałożonych przez Konwencję z Rio (1992). Jej zadaniem jest utrzymanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę ważnych dla całej Europy najcenniejszych i najrzadszych elementów przyrody. Ta forma ochrony nie tylko uzupełnia krajowy system ochrony, ale stwarza również merytoryczne podstawy do zachowania w skali kontynentu dziedzictwa przyrodniczego regionów biogeograficznych. Natura 2000 polega na wybraniu (według zdefiniowanych kryteriów) określonych obszarów, a następnie objęciu ich skuteczną ochroną.

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej, które ze względu na swoją szczególną wartość naukową, zabytkową i estetyczną otoczone zostały opieką prawną. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy w całej Polsce już prawie 11 tys. pomników, z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – naturalne zbiorniki wodne, małe oczka wodne, kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy, starorzecza czy skarpy. Stanowią one pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie znajduje się w Polsce ponad 9 tys. użytków ekologicznych o łącznej powierzchni prawie 30 tys. ha.