Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Sieć Natura 2000 jest sposobem wypełnienia przez Unię Europejską zobowiązań nałożonych przez Konwencję z Rio (1992). Jej zadaniem jest utrzymanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę ważnych dla całej Europy najcenniejszych i najrzadszych elementów przyrody. Ta forma ochrony nie tylko uzupełnia krajowy system ochrony, ale stwarza również merytoryczne podstawy do zachowania w skali kontynentu dziedzictwa przyrodniczego regionów biogeograficznych. Natura 2000 polega na wybraniu (według zdefiniowanych kryteriów) określonych obszarów, a następnie objęciu ich skuteczną ochroną.

Podstawą do wyznaczania obszarów w ramach Sieci Natura 2000 są ginące na terenie państw Unii Europejskiej siedliska i gatunki, wymienione w dwóch dyrektywach:
  • Dyrektywa Ptasia (2009/147/WE, wcześniej 79/409/EWG), na podstawie której tworzy się obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • Dyrektywa Siedliskowa (92/43/EWG), na podstawie której tworzy się specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) przyrodniczych oraz zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt.
 
Obecnie na terenie Polski znajduje się:
  • 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO), zajmujących łącznie 15,6% pow. kraju.
  • 845 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, które w przyszłości (po zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska) staną się specjalnymi obszarami ochrony siedlisk (SOO), zajmującymi 11,05% pow. kraju.
Łącznie obszary Natura 2000 zajmują 19,7% pow. kraju.
 
Obszary  „Natura 2000" w Nadleśnictwie Brzózka to:
  • Dolina Środkowej Odry - obejmuje fragment doliny od Nowej Soli do ujścia Nysy  Łużyckiej, z rejonem ujścia Obrzycy do Odry; występuje tu co najmniej 18 gatunków ptaków np. kania czarna i ruda, trzmielojad, świerszczak, derkacz, cyranka,
  • Krośnieńska Dolina Odry – obejmuje fragment doliny Odry od Cigacic do ujścia Nysy Łużyckiej oraz końcowy odcinek Bobru; to ważne tarlisko ryb: minoga rzecznego i bolenia,
  • Jezioro Janiszowice – wypłacone jezioro z unikatową roślinnością torfowiskową,
  • Dąbrowy Gubińskie - kompleksy dąbrów i buczyn oraz torfowisk przejściowych i trzęsawisk ze stanowiskiem jelonka rogacza oraz pachnicy dębowej,
  • Bory Chrobotkowe koło Brzózki - leżą w północno-zachodniej części Borów Zielonogórskich, to głównie  bór świeży i  bór chrobotkowy; dominują porosty, głównie chrobotki.
  • Dolina Dolnego Bobru – obszar obejmuje biegnącą z południa na północ dolinę dolnego biegu Bobru na odcinku od Żagania do Dychowa w okolicy Krosna Odrzańskiego, z przerwą przy Nowogrodzie Bobrzańskim. Część północna obszaru (od Nowogrodu do Dychowa) znajduje się w osobnym, wydzielonym specjalnie dla tego odcinka doliny rzeki mezoregionie. Największym walorem przyrodniczo-krajobrazowym obszaru jest terasa zalewowa stanowiąca mozaikę łąk i wkraczających na nie w wyniku sukcesji wtórnej zarośli krzewiastych i niewielkich zadrzewień, a także pól uprawnych, małych lub średniej wielkości lasów łęgowych i grądowych oraz rozproszonych zbiorników wodnych.