Wydawca treści Wydawca treści

Miejsca i obiekty

Rejon Nadleśnictwa Brzózka jest ciekawym miejscem dla aktywnych. Zarówno amatorzy sportów, konnych, jak i rowerzyści znajdą tu miejsca do wypoczywania.

UWAGA!
 W związku z prowadzonymi pracami leśnymi informujemy o czasowym zamknięciu ścieżki edukacyjnej „Braszka” do odwołania.
 
 
 
W nadleśnictwie Brzózka mamy sieć szlaków turystycznych pieszych, konnych, rowerowych.
Bronków  jest miejscem, w którym można uprawiać turystykę konną – znajdują się tutaj stadniny koni.
Jedną z atrakcji położonych na terenie nadleśnictwa Brzózka jest Zespół Elektrowni Wodnych w Dychowie. W jego skład wchodzi 17 elektrowni wodnych: dziewięć na Bobrze, siedem na Nysie Łużyckiej i jedna na Kwisie. Najważniejsza jest zapora w Dychowie, której budowę rozpoczęto już w 1933 r.
Wiedzie w te okolice ścieżka rowerowa o długości ok. 27 km (w wersji najdłuższej), od siedziby Nadleśnictwa, przez ścieżkę edukacyjną „Braszka", okolice Bronkowa, Bobrowic, Lubiatowa, do Elektrowni Wodnej w Dychowie.
Pięknym widokowo miejscem są meandry Bobru. Jadąc drogą z Dychowa, przejeżdżając mostem w Prądocinku i skręcając na Zagór Stary i Brzeźnicę można podziwiać  wijący się w dole Bóbr. 
Ośrodki wypoczynkowe  w tej okolicy usytuowane są nad jeziorami Dąbie, Błeszno, Jańsko.
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LEŚNYCH MIEJSC POSTOJU POJAZDÓW ZLOKALIZOWANYCH                          W LASACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ NADLEŚNICTWO BRZÓZKA

 

1. Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo Brzózka.

2. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku.

4. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie  osoba korzystająca z miejsca postoju.

5. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h, a także  należy bezwzględnie  przestrzegać przepisów ustawy z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu  drogowym [Dz.U.  z 2002 r., nr 236, poz. 1998 ze zm.].

6. Każda z osób korzystających z miejsca postoju, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.

7. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się:

a) wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,

b) mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,

c) zaśmiecania terenu,

d) wyrzucania odpadów domowych i  komunalnych do koszy  na śmieci znajdujących się na miejscu    postoju,

e) pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju,

f) pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie  z dróg  pożarowych,

g) prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów,

h) puszczania luzem zwierząt domowych,

i) rozstawiania namiotów,

j) pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba (24 godziny)

k) rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca postoju pojazdów

l) sprzedaży płodów runa leśnego zebranych w lesie na terenie miejsc postoju pojazdów.

9. Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

10. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszę zgłaszać do biura nadleśnictwa tel. +48 68 383 54 54, e-mail: brzozka@zielonagora.lasy.gov.pl

 

Miejsca postoju pojazdów , na terenie Nadleśnictwa Brzózka powstały w ramach programu własnego Państwowego Gospodarstwa leśnego Lasy Państwowe pt. „Aktywne udostępnianie Lasu”.

 

Telefony alarmowe:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112

STRAŻ POŻARNA 998 lub 112

POLICJA 997 lub 112

 

Kontakt:

Nadleśnictwo Brzózka

Dychów 6a

66-626 Dychów         

 

tel. +48 68 383 50 54, e-mail: brzozka@zielonagora.lasy.gov.pl

 

REGULAMIN SCIEŻKI EDUKACYJNEJ „BRASZKA”

 1. Ścieżka edukacyjna „Braszka” Nadleśnictwa Brzózka jest obiektem terenowym, ogólnodostępnym, z którego, po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
 2. Wstęp do obiektu jest bezpłatny.
 3. „W lasach zabrania się:
 1. zanieczyszczenia gleby i wód;
 2. zaśmiecania;
 3. rozkopywania gruntu;
 4. niszczenia grzybów oraz grzybni;
 5. niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;
 6. niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic;
 7. zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;
 8. rozgarniania i zbierania ściółki;
 9. wypasu zwierząt gospodarskich;
 10. biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu nadleśniczego

11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;

12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;

13) puszczania psów luzem;

14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu ”(Art. 30 pkt. 1 Ustawy z dnia 8 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2014.1153)).

4. „W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo,                                    a w szczególności:

1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

2) korzystania z otwartego płomienia;

3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych” (Art. 30 pkt 3 Ustawy z dnia 8 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2014.1153)).

5. „Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. (…). Postój pojazdów (…) na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.” (Art. 29 pkt. 1 Ustawy z dnia 8 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2014.1153)).

6. W trakcie pobytu na ścieżce nie należy:

- spożywać znalezionych owoców i grzybów, mogących powodować zatrucia pokarmowe oraz zrywać części roślin mogących spowodować poparzenia;

- zbliżać się do dzikich zwierząt;

- przebywać na terenie obiektu w czasie burz i silnych wiatrów;

- ubierać się nieodpowiednio do panujących warunków pogodowych i zagrożeń  ukąszeniami przez dzikie zwierzęta.

7. Zezwala się na:

- pieszy ruch zwiedzających po wyznaczonej ścieżce oraz poza nią w sposób nie powodujący zniszczenia lub uszkodzenia drzew, krzewów oraz innych roślin;

- gry i zabawy ruchowe nie utrudniające korzystania z obiektu innym osobom.

8. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do przestrzegania wskazówek i uwag pracowników nadleśnictwa Brzózka.

9. Nadleśnictwo Brzózka nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa.

 

Telefony alarmowe:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112

STRAŻ POŻARNA 998 lub 112

POLICJA 997 lub 112

 

Kontakt:

Nadleśnictwo Brzózka

Dychów 6a

66-626 Dychów         

tel. +48 68 383 50 54, e-mail: brzozka@zielonagora.lasy.gov.pl