Asset Publisher Asset Publisher

MAŁA RETENCJA-WIELKA SPRAWA

MAŁA RETENCJA – WIELKA SPRAWA

 

Nadleśnictwo Brzózka zakończyło inwestycję „Orli Staw Lubiatów” nr zadania    14-02/P/1.2/01/UE/a/1-1 realizowaną w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. Projekt był współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Wspólnoty Europejskiej (Fundusz Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Do projektu przystąpiło 113 nadleśnictw, zbudowano lub wyremontowano 1349 różnych obiektów, takich jak: zbiorniki wodne, zastawki, brody, przepusty.

Efektem projektu jest zwiększenie pojemności zbiorników wodnych o ponad 3,9 mln m3 oraz zretencjonowanie  ponad 2,5 mln m3 wody.

Celem inwestycji w Nadleśnictwie Brzózka było odtworzenie oraz zwiększenie retencji wodnej poprzez zwiększenie pojemności zbiornika wodnego na cieku „Młynówka Kosierska” na odcinku przebiegającym przez teren lasów Nadleśnictwa Brzózka. Cel szczególny inwestycji to:

  1. Ograniczenie odpływu wód z cieku „Młynówka Kosierska”.
  2. Ustabilizowanie poziomu wód gruntowych zarówno w obrębie zbiornika jak również w obszarze jego odziaływania.
  3. Poprawa bilansu wodnego w obrębie zbiornika i w zasięgu jego oddziaływania.
  4. Zapobieganie skutkom suszy.

Zakres prac obejmował:

  1. Odbudowę istniejącego zbiornika retencyjnego poprzez pogłębienie (odmulenie) dna, odbudowę i ukształtowanie czaszy zbiornika.
  2. Wykonanie dwóch budowli piętrzących na cieku „Młynówka Kosierska”.
  3. Wykonanie dwóch przepustów pomiędzy częścią południową a częścią północną czaszy zbiornika w cieku „Młynówka Kosierska” wraz z odbudową grobli.
  4. Likwidację starych urządzeń wodnych.
  5. Konserwację cieku „Młynówka Kosierska”.

Powierzchnia całkowita zbiornika „Orli Staw Lubiatów” wynosi 41200 m2, pojemność retencyjna 41 200 m3.

 

Całkowity koszt inwestycji to 1 534 296,62 zł. Projekt realizowany był ze środków własnych oraz funduszy unijnych – dofinansowanie pokrywa 85 % kosztów kwalifikowanych.

 

Efektem małej retencji jest wzrost potencjału magazynowania wody, spowolnienie spływu wód z terenów leśnych, poprawienie mikroklimatu, co w bezpośredni sposób wpływa na zwiększenie różnorodności biologicznej ekosystemu leśnego.

 

Tekst: Justyna Czarska, Barbara Świder